VERHUURVOORWAARDEN HAPPYSPRINGKUSSEN

(” Verhuurder”)

 1 Verhuurvoorwaarden; algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende schriftelijke toestemming.

2 Huurprijzen
Alle getoonde prijzen op de website, gelden per stuk, per dag, inclusief btw.

3 Afhalen gehuurde goederen
Indien mogelijk kunnen de goederen de dag van te voren opgehaald worden, hierbij rekenen wij geen extra kosten.

4 Legitimatie
Bij het huren van de goederen dient men een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

5 Waarborgsom
Aan huurder kan een borgsom gevraagd worden. De hoogte van de borgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De borgsom is geen voorschot op de gehuurde goederen en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6 Aanvang huurperiode
De huur gaat in bij (bezorging) op het moment dat wij de goederen aan u afleveren door de verhuurder op de overeengekomen plaats.Bij (afhalen) op moment van in ontvangst nemen van de goederen door huurder.

7 Einde huurperiode
De huur eindigt op het moment van in ontvangst nemen van de goederen door verhuurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij verhuurder op de overeengekomen datum, tenzij is overeengekomen dat de goederen door verhuurder worden opgehaald.

8 Annulering
Bij annuleren van een order is de huurder kosten verschuldigd:  1 week of minder 50%; – op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

9 Wederverhuur
Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder schriftelijke toestemming van verhuurder onderverhuren

10 Verzekering, belasting, vergunningen
Gedurende de huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage, stormschade. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te gebruiken en neer te zetten. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten zoals, belastingen, boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

11 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot niet behoorlijke levering door verhuurder als gevolg van onder meer stormachtig weer, transportvertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van verhuurder, In geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12 Afwijking
Verhuurder is verplicht om bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

 13 Risico transport
Huurder draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.

14 Controle
Huurder dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele gebreken en aantallen.

15 Teruggave goederen
de goederen retour zijn in het magazijn van verhuurder worden ze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt aan huurder de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen alsnog binnen 14 dagen worden terugbezorgd, wordt de berekende vervangingswaarde gecrediteerd onder aftrek van de huurprijs geldende voor de dagen dat het gehuurde te laat is terugbezorgd.

 

16 Schoonmaakkosten
Alle goederen dienen schoon, gesorteerd geretourneerd te worden, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Indien goederen vies terugkomen, worden er schoonmaakkosten aan huurder in rekening gebracht. Deze kosten zijn op aanvraag. De verantwoordelijkheid voor deze kosten liggen bij de huurder.

17 Aansprakelijkheid tijdens huurperiode
Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of letsel ontstaan door het gebruik van de gehuurde goederen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbezorgen/ophalen. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.

17a Springkussens
De huurder zorgt ervoor dat alle gehuurde materialen nooit onbeheerd achter gelaten worden. De huurder zorgt ervoor dat er tijdens het gebruik altijd een volwassen toezichthouder/begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden dient de huurder de materialen onmiddellijk af te breken en op te ruimen. Het is ten strengste verboden om daken en zijwanden e.d. van onze springkussens te be klimmen.

18 Aansprakelijk voor schade, verlies.
Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan verhuurder dienen te vergoeden. Indien reparatie of reiniging mogelijk is, is huurder gehouden deze kosten te vergoeden aan verhuurder. Huurder dient het gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen in of aan de gehuurde goederen. Het beplakken, schilderen of op een andere manier bewerken van het matriaal is niet toegestaan. De gevolg schade is voor rekening van huurder.

19 Betaling 
Betaling dient contant of per rekening betaald te worden bij aflevering/beschikkingstelling van de goederen, tenzij anders is overeengekomen. Betaling op rekening is mogelijk indien hier afspraken over zijn gemaakt. Bij betaling op rekening dient het bedrag  te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder niet tijdig betaalt, treedt hij van rechtswege in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand dat huurder in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. In geval betaling uitblijft, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de methode die gebruikelijk is in de incassopraktijk.